Hoso moi nhat
viec-lam-moi-nhat
pane-tim-viec

Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

HOẠCH ĐỊNH:

 • Điều hành Công ty, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

QUẢN TRỊ:

 • Giám sát và đưa ra quyết định và đề xuất những giải pháp, chiến lược.
 • Xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.
 • Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

KINH DOANH:

 • Định hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty.
 • Phối hợp với Ban điều hành để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh
 • Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.

MARKETING:

 • Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
 • Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường
 • Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.

NHÂN SỰ:

 • Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.
 • Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.

TÀI CHÍNH:

 • Xây dựng ngân sách, định mức chi phí.
 • Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

KIỂM SOÁT:

 • Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động của Công ty.
 • Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát.

BÁO CÁO:

 • Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Giám đốc điều hành cho Ban điều hành theo quy định của công ty.

LIÊN HỆ: